Conform acestui ordin, controlul intern reprezinta ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice (inclusiv auditul intern), stabilite de conducere, în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale. Scopul controlului intern este asigurarea administrării resurselor unei entităţi în mod eficient şi eficace. Controlul intern include structurile organizatorice, metode şi proceduri de lucru şi toţi conducatorii institutiilor publice trebuie sa dispună măsurile necesare , care să conducă la dezvoltarea sistemelor proprii de control managerial.

Acest lucru presupune elaborarea de programe de dezvoltare a sistemelor proprii de control managerial, constituirea de structuri speciale care să asigure monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică cu privire la sistemele proprii de control managerial, întocmirea şi prezentarea de informări în acest domeniu.

OMF 946 nu înseamnă doar elaborarea de proceduri formalizate pe activităţi, ci trecerea instituţiilor publice la un nou tip de organizaţie (organizatia adaptiva), prin preluarea unor modele consacrate de strategie, managementul performanţei şi managementul riscurilor.

Conform standardului menţionat mai sus, fiecare entitate publică are obligaţia de a analiza sistematic, cel puţin o dată pe an, riscurile legate de desfăşurarea activităţilor sale, să elaboreze planuri corespunzătoare în direcţia limitării posibilelor consecinţe ale acestor riscuri şi să numească responsabili pentru aplicarea planurilor respective.  Această practică a migrat din sectorul privat în cel public, astfel încât din ce în ce mai multe guverne din ţările membre ale Uniunii Europene au integrat managementul riscurilor în reformele gestiunii publice, întreprinse în ultimii ani.

Implementarea codului controlului intern trebuie susţinută de instrumente IT adecvate, care să permită modelarea strategiei şi proceselor interne ale instituţiilor şi în final, monitorizarea performantelor globale.

Prin implementarea de proceduri specifice se obţine repetabilitatea prestării serviciului public la acelaşi nivel de calitate, dar şi o uniformizare a practicilor care, în prezent, sunt diferite chiar între instituţii cu profil similar.

Obiectivele implementării OMF 946 sunt:

 • funcţionarea eficientă şi eficace a instituţiei;
 • utilizarea informaţiilor în mod unitar, corect, complet şi la momentul oportun;
 • conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne ale instituţiei.

Implementarea OMF se realizează ca orice implementare de sistem managerial:

 • Constituirea unui comitet de implementare;
 • Instruirea personalului;
 • Analiza situaţiei existente;
 • Elaborarea unui plan de implementare;
 • Maparea şi evaluarea proceselor interne;
 • Elaborarea şi diseminarea documentaţiei;
 • Instruirea personalului cu privire la noile reguli şi proceduri;
 • Audit intern pentru evaluarea implementării;
 • Acţiuni corective/preventive;
 • Îmbunătăţirea continuă.